Η μέθοδος της ψηφιακής αναπαράστασης ενός τροχαίου ατυχήματος ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο

Η μέθοδος της ψηφιακής αναπαράστασης ενός τροχαίου ατυχήματος ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο

Η μέθοδος της ψηφιακής αναπαράστασης ενός τροχαίου ατυχήματος ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο

Ως αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματος ορίζεται η επιστημονική διαδικασία της έρευνας, της αποτύπωσης και της ανάλυσης γύρω από την αιτιολογία, την αλληλουχία των συμβάντων και το αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης. Για την αναπαράσταση απαιτείται διερεύνηση του είδους της σύγκρουσης, αποσαφήνιση των συνθηκών και αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων (οδηγοί, οχήματα, οδόστρωμα, περιβάλλον χώρος).

Οι νόμοι της Φυσικής και οι αρχές της Μηχανικής, όπως η διατήρηση της ορμής, οι μέθοδοι έργου - ενέργειας και η κινηματική, αποτελούν το θεμέλιο λίθο των αναλύσεων αυτών που μπορούν να προσδιορίσουν κρίσιμα μεγέθη (π.χ. ταχύτητες πορείας και σύγκρουσης, χρόνοι αντίδρασης) μέσω της χρήσης ειδικών λογισμικών. Μία τέτοια ανάλυση μπορεί να επεκταθεί με το σχεδιασμό την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από ζητήματα ασφάλειας αναφορικά με ένα αστικό δίκτυο.

Προεργασία Ψηφιακής Αναπαράστασης ενός τροχαίου ατυχήματος

Η απαραίτητη προεργασία που απαιτείται για τη δημιουργία μίας τεχνικά άρτιας προσομοίωσης αφορά στην σύσταση και στον υπολογισμό των εξής δεδομένων:

 • Τελικές θέσεις οχημάτων και πεζών
 • Μέγεθος υλικών ζημιών
 • Σημείο σύγκρουσης
 • Αρχικές ταχύτητες οχημάτων
 • Είδος σύγκρουσης

Τα παραπάνω σημεία συνιστούν τον θεμελιώδη κλειστό βρόγχο που θα πρέπει να διέπει μία ψηφιακή αναπαράσταση.

πραγματογνώμονες δικαστηρίων ενός τροχαίου ατυχήματος

Αρχές Δημιουργίας Ψηφιακής Αναπαράστασης ενός Tροχαίου Aτυχήματος

Οι αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να σχεδιάζεται μία αναπαράσταση είναι:

 • Σχεδίαση υπό κλίμακα με δεδομένα σε πραγματικές διαστάσεις (οχήματα, οδηγοί, πεζοί και περιβάλλον)
 • Σύνδεση αναπαράστασης με φυσικά ευρήματα (ίχνη πέδησης, χαραγές, πλαγιολίσθηση) καθώς μέσω της προσομοίωσης τεκμηριώνεται ο μηχανισμός δημιουργίας των φυσικών ευρημάτων
 • Σύνδεση προσομοίωσης με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων
 • Ενσωμάτωση συμπληρωματικών αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων (ταχογράφοι, «black box») καθώς και πληροφορίες όπως όρια ταχύτητας και φωτισμός
ψηφιακή αναπαράσταση ενός τροχαίου ατυχήματος ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο

Παρουσίαση Ψηφιακής Αναπαράστασης ενός Τροχαίου Ατυχήματος στο δικαστήριο

Ο ειδικός αναλυτής – πραγματογνώμονας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ψηφιακής αναπαράστασης στο δικαστήριο με σαφήνεια και διαφάνεια:

 • τη σημασία των φυσικών ευρημάτων (παραμορφώσεις, ίχνη φρεναρίσματος),
 • την επικύρωση των ευρημάτων βάσει της επιστήμης της Φυσικής, και
 • την αλληλουχία των συμβάντων που προηγούνται και έπονται της σύγκρουσης με τη σταδιακή ανάλυση της κίνησης που απεικονίζει μία ψηφιακή αναπαράσταση.

Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Αναπαράστασης ενός Τροχαίου Ατυχήματος

Το συντριπτικό πλεονέκτημα μίας ψηφιακής αναπαράστασης έναντι άλλων μεθόδων ανάλυσης ενός ατυχήματος εντοπίζεται στο εξής: η παρουσίαση του ατυχήματος με τη χρήση ενός οπτικοακουστικού μέσου διευκολύνει την αποτύπωση της πληροφορίας, ειδικά στο πλαίσιο μίας δίκης. Η προφορική περιγραφή ζητημάτων τεχνικής φύσης μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή κατανόηση και να επιτρέψει την παρερμηνεία μέρους των πορισμάτων από το ακροατήριο. Η ψηφιακή αναπαράσταση ως τεκμήριο που κατατίθεται σε μία δικαστική διαμάχη, σχηματοποιεί μία εικόνα, καθιστώντας την ισοδύναμη με χίλιες τεχνικές λέξεις.

* Η Autoexperience αποτελεί την πρώτη εταιρία Πραγματογνωμόνων – Τεχνικών Συμβούλων Ατυχήματος στην Ελλάδα που παρουσίασε ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος σε δικαστική αίθουσα. Με τη χρήση των αναγνωρισμένων λογισμικών υπολογισμού και αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων (PC-Crash 12.0, Virtual Crash 4.0), οι σύμβουλοι της Autoexperience υποστηρίζουν με εγκυρότητα και λεπτομέρεια οποιαδήποτε αναπαράσταση τροχαίων