Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της αρχικής επικοινωνίας αφορούν στο ονοματεπώνυμο, στην ημερομηνία γέννησης, στη διεύθυνση κατοικίας, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον αριθμό τηλεφώνου και στα δεδομένα του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η αυτοψία της τροχαίας, το φωτογραφικό υλικό από το χώρο του ατυχήματος και η επίσημη δικογραφία συνιστούν στοιχεία που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα και κοινοποιούνται στην Autoexperience για τους σκοπούς της κατανόησης των συνθηκών γύρω από ένα ατύχημα και του σχεδιασμού ενός πλάνου δράσης. Το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων είναι ο ενδιαφερόμενος ενώ ο κ. Λεωνίδας Κακαλής, Μηχανολόγος Μηχανικός και Ορκωτός Πραγματογνώμονας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Autoexperience (Κανονισμός 2016/679 / Άρθρο 4).

Στον ιστότοπο www.autoexperience.gr

Με τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη ενός χρήστη στον παρόντα ιστότοπο και κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος προς την Autoexperience. Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας λειτουργεί ως συγκατάθεση για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε αυτή.

Τρόποι χρήσης προσωπικών δεδομένων

Φόρμα επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αναγραφεί στη φόρμα επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
  • Για την απάντηση ή την αποσαφήνιση στο αίτημα ενός ενδιαφερόμενου.
  • Για τον ορισμό μίας συνάντησης διά ζώσης ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας skype.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μόνο έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός ενδιαφερόμενου και τα αξιοποιεί μόνο για τις υπηρεσίες που αφορούν στη διαδικασία της αρχικής εκτίμησης ενός συμβάντος και, στη συνέχεια, της σύνταξης μίας πραγματογνωμοσύνης. Καθώς ωστόσο η πλοήγηση στο διαδίκτυο δε θεωρείται απολύτως και ανεξαίρετα ασφαλής, η Autoexperience δε δύναται να εγγυηθεί την ολοκληρωτική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτύου (επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ζωντανή τηλεδιάσκεψη). Η χρήση τοίχων προστασίας και κρυπτογράφησης δεδομένων πραγματοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παραβίασης.

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος www.autoexperience.gr περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν από ξένους φορείς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Autoexperience δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των συνδέσμων.

Δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Ο εξυπηρετούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας – διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή συνόλου των προσωπικών δεδομένων.

Το προσωπικό αρχείο ενός ατόμου διαφυλάσσεται μέχρι και τρία χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την Autoexperience και στη συνέχεια καταστρέφεται. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ίδιου, το αρχείο αυτό δύναται να καταστραφεί πριν το πέρας του παραπάνω διαστήματος.