Η μέθοδος της ψηφιακής αναπαράστασης ενός τροχαίου ατυχήματος ως στοιχείο στο δικαστήριο

Η ψηφιακή αναπαράσταση ενός τροχαίου ατυχήματος στη δικαστική αίθουσα

Ως αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματος ορίζεται η επιστημονική διαδικασία της έρευνας, της αποτύπωσης και της ανάλυσης γύρω από την αιτιολογία, την αλληλουχία των συμβάντων και το αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης. Για την αναπαράσταση απαιτείται διερεύνηση του είδους της σύγκρουσης, αποσαφήνιση των συνθηκών και αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων (οδηγοί, οχήματα, οδόστρωμα, περιβάλλον χώρος).

Οι νόμοι της Φυσικής και οι αρχές της Μηχανικής, όπως η διατήρηση της ορμής, οι μέθοδοι έργου-ενέργειας και η κινηματική, αποτελούν θεμέλιο λίθο των αναλύσεων αυτών και να προσδιορίσουν κρίσιμα μεγέθη (π.χ. ταχύτητες πορείας και σύγκρουσης, χρόνοι αντίδρασης) μέσω της χρήσης ειδικών λογισμικών.

Η απαιτούμενη προεργασία της ψηφιακής αναπαράστασης

Η απαραίτητη προεργασία που απαιτείται για τη δημιουργία μίας τεχνικά άρτιας προσομοίωσης αφορά στη σύσταση και στον υπολογισμό των εξής δεδομένων:

 • Τελικές θέσεις οχημάτων και πεζών
 • Μέγεθος υλικών ζημιών
 • Σημείο σύγκρουσης
 • Αρχικές ταχύτητες οχημάτων
 • Είδος σύγκρουσης

Οι αρχές δημιουργίας της ψηφιακής αναπαράστασης

Οι αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να σχεδιάζεται μία αναπαράσταση είναι:

 • Σχεδίαση υπό κλίμακα με δεδομένα σε πραγματικές διαστάσεις (οχήματα, οδηγοί, πεζοί και περιβάλλον)
 • Σύνδεση αναπαράστασης με φυσικά ευρήματα (ίχνη πέδησης, χαραγές, πλαγιολίσθηση) καθώς μέσω της προσομοίωσης τεκμηριώνεται ο μηχανισμός δημιουργίας των φυσικών ευρημάτων
 • Σύνδεση προσομοίωσης με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων
 • Ενσωμάτωση συμπληρωματικών αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων (ταχογράφοι, «black box») καθώς και πληροφορίες όπως όρια ταχύτητας και φωτισμός

Η παρουσίαση της ψηφιακής αναπαράστασης στη δικαστική αίθουσα

Ο ειδικός αναλυτής – πραγματογνώμονας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να παρουσιάσει την ψηφιακή αναπαράσταση στο δικαστήριο και να επιχειρηματολογήσει με σαφήνεια για:

 • τη σημασία των φυσικών ευρημάτων (παραμορφώσεις, ίχνη φρεναρίσματος)
 • τη συσχέτιση των ευρημάτων βάσει της επιστήμης της Φυσικής
 • την αλληλουχία των συμβάντων που προηγούνται και έπονται της σύγκρουσης με τη σταδιακή ανάλυση της κίνησης που απεικονίζει μία ψηφιακή αναπαράσταση

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αναπαράστασης

Το συντριπτικό πλεονέκτημα μίας ψηφιακής αναπαράστασης έναντι άλλων μεθόδων ανάλυσης ενός ατυχήματος εντοπίζεται στο εξής: η παρουσίαση του ατυχήματος με τη χρήση ενός οπτικοακουστικού μέσου διευκολύνει την αποτύπωση της πληροφορίας, ειδικά στο πλαίσιο μίας δίκης. Η προφορική περιγραφή ζητημάτων τεχνικής φύσης μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή κατανόηση και να επιτρέψει την παρερμηνεία μέρους των πορισμάτων από το ακροατήριο. Η ψηφιακή αναπαράσταση ως τεκμήριο που κατατίθεται σε μία δικαστική διαμάχη, σχηματοποιεί μία εικόνα, καθιστώντας την ισοδύναμη με χίλιες τεχνικές λέξεις.

* Η Autoexperience αποτελεί την πρώτη εταιρία Πραγματογνωμόνων – Τεχνικών Συμβούλων Ατυχήματος στην Ελλάδα που παρουσίασε ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος σε δικαστική αίθουσα. Με τη χρήση των αναγνωρισμένων λογισμικών υπολογισμού και αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων (PC-Crash 12.0, Virtual Crash 4.0), οι σύμβουλοι της Autoexperience υποστηρίζουν με εγκυρότητα και λεπτομέρεια οποιαδήποτε αναπαράσταση τροχαίων